Gebruiksvoorwaarden


WIJ VERZOEKEN U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de regels waaraan bezoekers van deze website van Medtronic (www.medtronic.be) zich dienen te houden. Als u deze website bezoekt, gaat u automatisch akkoord met de volledige gebruiksvoorwaarden zoals hier beschreven. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u de site onmiddellijk te verlaten. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Medtronic. De naam Medtronic wordt gebruikt voor alle ondernemingen van Medtronic, met inbegrip van Medtronic, Inc. en alle dochterondernemingen of lokale vestigingen. Met de woorden wij/we en ons/onze bedoelen we Medtronic. Medtronic heeft ook nog andere websites. De hier beschreven gebruiksvoorwaarden gelden voor deze website en niet voor die andere websites. Op de betreffende websites vindt u de daarvoor geldende gebruiksvoorwaarden.

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt in januari 2012. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Lees de voorwaarden telkens wanneer u de website bezoekt. Als u deze website bezoekt, gaat u automatisch akkoord met de meest recente gebruiksvoorwaarden.

OVER DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
Deze website wordt betaald en beheerd door NV Medtronic Belgium SA. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemeen gebruik. Mocht u op deze website bepaalde informatie tegenkomen die niet overeenkomt met de informatie die u van uw arts heeft gekregen, dan dient u het advies van uw professionele zorgverlener op te volgen. Medtronic is geen praktiserende zorgverlener en biedt geen medische diensten of advies aan. U dient de informatie op deze site niet als medisch advies te beschouwen. Voor diagnose en behandeling dient u altijd contact op te nemen met uw professionele zorgverlener.
Informatie over gezondheid is snel achterhaald. Neem daarom altijd contact op met uw professionele zorgverlener voor de laatste stand van zaken.

Deze website bevat informatie over producten en therapieën die beschikbaar zijn voor gebruik in België, en is bedoeld voor inwoners van België. Mensen die niet in België wonen, kunnen op deze website informatie tegenkomen over producten of therapieën die in hun eigen land niet beschikbaar zijn.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERK
Het materiaal op deze website is onze eigendom of wordt met toestemming van derden door ons gebruikt. Het materiaal wordt door de Amerikaanse wet en wetgeving in Europa en andere landen auteursrechtelijk beschermd. Voor het kopiëren ervan bestaan belangrijke regels. U mag het materiaal van deze website per e-mail doorsturen, downloaden en afdrukken, maar uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik. Bij e-mailen, downloaden of kopiëren van (delen) van de website, dient u ook de verklaringen met betrekking tot het auteursrecht en alle andere verklaringen, zoals de auteursrechtverklaring onder aan de pagina, daarbij te voegen.

Ook de productnamen op deze website zijn onze eigendom en worden beschermd door lokale nationale, internationale en Amerikaanse wetgeving met betrekking tot handelsmerken. Op onze website kunnen we ook refereren naar handelsmerken die eigendom zijn van derden en die ook worden beschermd door lokale nationale, internationale en Amerikaanse wetgeving met betrekking tot handelsmerken.

De aanduiding ® na een naam op onze website duidt erop dat dit handelsmerk (in de VS of in andere landen) werd geregistreerd.

Voor bepaalde delen van de website bestaan afzonderlijke bepalingen. Die bepalingen treft u bij die delen aan.

Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze website te gebruiken anders dan vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden. Als u het materiaal of de handelsmerken op onze website gebruikt op een manier waarvoor geen nadrukkelijke toestemming verleend wordt in deze gebruiksvoorwaarden, dan schendt u uw overeenkomst met ons en schendt u mogelijk ook wetten op gebied van intellectuele eigendom, onder andere zonder daartoe beperkt te zijn, auteursrecht en handelsmerken. In een dergelijk geval bent u niet langer gerechtigd de website te gebruiken en dient u materiaal dat geprint of gedownload werd onmiddellijk te vernietigen. Het materiaal blijft onze eigendom of die van de rechthebbende. Wij behouden ons  alle rechten voor, ook die niet nadrukkelijk genoemd zijn.

LINKS NAAR DEZE WEBSITE EN GEBRUIK VAN LOGO'S EN HANDELSMERKEN VAN MEDTRONIC
U bent hierbij niet-exclusief, beperkt en immer herroepbaar gemachtigd een link naar deze website te maken uitsluitend onder de hierin gestelde voorwaarden. Medtronic behoudt zich het recht voor u die machtiging op elk gewenst moment in haar geheel of voor bepaalde delen van onze site te ontnemen. Als dat zich voordoet, dient u de betreffende link(s) onmiddellijk te verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat u een link naar deze website niet op zodanige wijze presenteert, dat die wordt gezien als reclame of aanbeveling voor een organisatie, product of dienst. U gaat ermee akkoord dat de link niet mag verschijnen op een website waarvan de overige inhoud redelijkerwijs beschouwd kan worden als obsceen, lasterlijk, beledigend, kwaadwillig of controversieel, of op een website waarop intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon geschonden worden en die niet voldoet aan de geldende wetten en regelgeving. Onder geen beding mag u onze website of delen daarvan overnemen en op een andere site plaatsen, noch (delen van) de inhoud naar een server kopiëren. U gaat ermee akkoord dat de logo's of handelsmerken van Medtronic op geen enkele wijze gebruikt mogen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medtronic. U gaat er ook mee akkoord dat u geen link plaatst op een website die niet uw eigendom is, en u mag uw relatie met Medtronic niet in een verkeerd daglicht stellen of andere onjuiste informatie over Medtronic verstrekken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Deze website kan links bevatten naar websites die niet door Medtronic beheerd worden. Wij bieden u deze links aan ter informatie, maar controleren de gegevens op die andere sites niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van die websites, noch voor uw activiteiten daaraan gerelateerd. Voor het gebruik van andere websites gelden de gebruiksvoorwaarden van die websites, met inbegrip van privacy- en auteursrechtvoorwaarden.

OP DEZE WEBSITE KUNT U LINKS AANTREFFEN NAAR WEBSITES DIE INFORMATIE BEVATTEN OVER HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF THERAPIEËN VAN MEDTRONIC DIE NIET BESCHIKBAAR ZIJN IN HET LAND WAAR U WOONT. WIJ HEBBEN GEEN CONTROLE OF ZEGGENSCHAP OVER DEZE INFORMATIE OF OVER DE RESULTATEN DIE GEVONDEN WORDEN DOOR HET ACTIVEREN VAN DE LINKS NAAR DEZE WEBSITES. HET OPENEN VAN DE WEBSITES VAN DERDEN NA GEBRUIK VAN DE LINKS OP DEZE WEBSITE IS GEHEEL OP EIGEN RISICO.


UW MENING, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES
We zijn blij met de meningen, opmerkingen en suggesties van bezoekers van onze website, maar we wijzen u erop dat alle informatie (uitgezonderd persoonlijke informatie) die u ons via deze website toevertrouwt zal worden beschouwd als niet-persoonlijk, niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Bij het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons via deze website, zal Medtronic met deze informatie omgaan zoals gedefinieerd in onze privacyverklaring.

Het staat Medtronic vrij om suggesties, concepten, kennis, technieken, gegevens, beelden, geluiden, (tekst)materiaal of andere vormen van informatie, aan ons verstrekt via deze website, ongeacht of deze informatie is aangeboden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, te kopiëren, publiceren, distribueren, integreren of anderszins te gebruiken. Door informatie via deze website aan te bieden, verleent u Medtronic onherroepelijk toestemming om deze informatie onbeperkt en vrij van royalty's te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te verzenden en te distribueren, op welke wijze dan ook, en gaat u ermee akkoord dat Medtronic deze informatie voor welk doel dan ook mag gebruiken. Medtronic heeft geen verplichtingen met betrekking tot verstrekte gegevens die niet persoonlijk van aard zijn.

Het is niet toegestaan om op of via deze website informatie aan te bieden die bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, racistisch, discriminerend, godslasterlijk of vertrouwelijk van aard is, die kan worden ervaren als ergerniswekkend, ongepast, hinderlijk of kwetsend, evenals informatie waarvoor u niet over alle vereiste rechten en/of goedkeuringen beschikt, die kan worden beschouwd als wederrechtelijk of aansporend tot wederrechtelijk gedrag, die kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of die in enig ander opzicht inbreuk uitmaakt op toepasselijke wetgeving of rechten van derden in België of enig ander land. Het is niet toegestaan om op of via deze website gegevens aan te bieden die technische schade kunnen aanrichten, inclusief, zonder enige beperking, computervirussen en andere schadelijke elementen (waaronder 'logic bombs', 'trojan horses', 'worms', 'malware', beschadigde gegevens en andere vormen van schadelijke informatie). U mag geen enkel deel van deze website, de inhoud of de toegepaste software onderwerpen aan decompilering, reverse-engineering of disassemblering. U gaat ermee akkoord om deze website niet te misbruiken voor het hacken of op andere wijze inbreuk plegen op de diensten of netwerken waartoe u toegang heeft, of voor het ongevraagd toesturen of distribueren van e-mail, kettingbrieven of andere berichten. U mag deze website niet gebruiken voor commerciële, winstgevende of verkoopgerelateerde doeleinden, of voor het systematisch extraheren en/of hergebruiken van enig deel van (de inhoud van) diensten. Medtronic zal volledige medewerking verlenen aan verzoeken of opdrachten van wettelijke of gerechtelijke overheden tot het vrijgeven of opsporen van de identiteit van eenieder die op of via deze website materiaal aanbiedt dat inbreuk uitmaakt op deze gebruiksvoorwaarden.

GEEN GARANTIES
DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN IN DE TOESTAND WAARIN DEZE VERKEERT ('AS IS') EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR ('AS AVAILABLE'). MEDTRONIC GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS. MEDTRONIC GEEFT GEEN GARANTIES INZAKE EEN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET TREFFEN VAN ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN OM DE INHOUD DIE U VIA DEZE WEBSITE VERKRIJGT VRIJ TE HOUDEN VAN VIRUSSEN EN ANDERE MOGELIJK SCHADELIJKE COMPUTERCODES. MEDTRONIC AANVAARDT MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE GEEN VOORSTELLINGEN, GARANTIES, VOORWAARDEN OF ANDERE BEPALINGEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE WETTELIJKE VOORWAARDEN INZAKE KWALITEIT, DOELMATIGHEID EN HET GEBRUIK VAN REDELIJKE ZORG EN VAARDIGHEDEN) DIE NIET ZIJN VASTGELEGD IN DEZE JURIDISCHE VERKLARING. U GAAT ER OOK MEE AKKOORD OM MEDTRONIC TE VRIJWAREN VOOR SCHADE OF VERLIES TEN GEVOLGE VAN SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER VOLGENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING TOEGESTAAN, NOCH MEDTRONIC, NOCH MET MEDTRONIC VERBONDEN PERSONEN OF BEDRIJVEN, AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN (DELEN VAN) DEZE WEBSITE OF VAN WEBSITES WAARNAAR OP DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN. DEZE CLAUSULE GELDT VOOR ALLE MOGELIJKE AANSPRAKEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKEN OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE. DEZE CLAUSULE BESCHERMT (ALLE DIVISIES VAN) MEDTRONIC, HAAR DIRECTIE, KADERPERSONEEL, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS EN LEVERANCIERS DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GENOEMD. DEZE CLAUSULE GELDT VOOR ALLE VORMEN VAN SCHADE OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF SCHADE WEGENS WINST- OF INKOMENSDERVING, OMZETVERLIES OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN), BIJZONDERE SCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE SCHADE EN STRAFVERGOEDINGEN, LICHAMELIJK LETSEL OF DOOD DOOR SCHULD DIE NIET HET GEVOLG ZIJN VAN OPZET VAN DE ZIJDE VAN MEDTRONIC, EN WINSTDERVING OF ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN VERLOREN GEGANE GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING. DEZE JURIDISCHE VERKLARING VORMT GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MEDTRONIC VOOR FRAUDE OF MISLEIDENDE VOORSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE MEEST ESSENTIËLE ZAKEN, OF VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID WAARVOOR KRACHTENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING GEEN UITSLUITING OF BEPERKING MOGELIJK IS.

ANDERE REGELS VERBONDEN AAN DEZE WEBSITE
In aanvulling op de regels van deze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring, bent u gehouden aan eventuele extra voorwaarden wanneer u toegang zoekt tot specifieke diensten of materialen op bepaalde plaatsen binnen deze website, bijvoorbeeld na het activeren van een link. Lees onze privacyverklaring om te zien hoe we via deze website verkregen informatie gebruiken en beschermen.

Als u de gebruiksvoorwaarden of de condities van de privacyverklaring schendt en daarmee schade aan derden berokkent, bent u verplicht Medtronic te vrijwaren voor aansprakelijkheidsstelling voor die schade.

Door gebruikmaking van deze website gaat u ermee akkoord dat de enige juiste rechtsbevoegdheid aangaande uw gebruik van deze website berust bij de rechtbanken binnen België en dat een eventueel geschil met Medtronic door een rechtbank in België behandeld zal worden. Bovendien gaat u akkoord met het uitgangspunt dat deze rechtbank rechtsbevoegdheid moet hebben over een partij om over een geschil waarbij Medtronic of haar dochterondernemingen, medewerkers, directie, kaderpersoneel, vertegenwoordigers of leveranciers betrokken zijn, te oordelen. Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het nationaal materieel recht van België, met uitzondering van de regels van het Internationaal Privaatrecht (IPR).

VRAGEN, OPMERKINGEN EN BERICHTEN
Medtronic kan contact met u opnemen via e-mail, een algemeen bericht op deze website of een geschreven bericht aan het postadres dat bij Medtronic bekend is. U kunt Medtronic een bericht sturen via onze contactpagina.

ONS POSTADRES IS:

N.V. Medtronic Belgium S.A.
Burgemeester E. Demunterlaan 5
Avenue du Bourgmestre E. Demunter 5
Brussel 1090 Bruxelles
België/Belgique
Tel.: +32 (0) 2/456.09.00
Fax: +32 (0) 2/460.26.67

Laatste update: 18 Jan 2012

Section Navigation

Belgium - Nederlands | Français